Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Αεροστεγανότητα

Για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου αεροστεγανότητας σε ένα Παθητικό Κτίριο απαιτείται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους -κατακόρυφες και οριζόντιες- να είναι αεροστεγανές καθώς και οι ενώσεις αυτών. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων και σε όλες τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις που διαπερνούν το επίπεδο της αεροστεγανότητας. Στα σημεία αυτά τοποθετούνται ειδικές μεμβράνες, ταινίες και κολάρα αεροστεγανότητας.

IMG_20151003_100302~2

Στο κτίριο μας, το επίπεδο αεροστεγανότητας στους εξωτερικούς τοίχους και στην πλάκα οροφής βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και είναι ο σοβάς. Όπου το επίπεδο  αεροστεγανότητας έχει διακοπεί – κουφώματα, οπές διέλευσης ηλεκτρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων, οδεύσεις συστήματος μηχανικού αερισμού- η συνέχεια του έχει εξασφαλιστεί με τους παρακάτω τρόπους:

IMG_20150826_114046

Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος στο τελικά διαμορφωμένο άνοιγμα, τοποθετήθηκε περιμετρικά στο σταθερό του πλαίσιο ειδική ταινία αεροστεγανότητας. Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές κολλήθηκαν στην τοιχοποιία με ειδική σιλικόνη και έπειτα σοβατίστηκαν.

IMG_20150923_144616~2

Σε όλα τα σημεία όπου σωλήνας διαπέρασε το κέλυφος του κτιρίου,  η συνέχεια του επιπέδου αεροστεγανότητας εξασφαλίστηκε με την χρήση ειδικών αεροστεγανών κολάρων τα οποία κολλήθηκαν στην τοιχοποιία με ειδικές ταινίες  και μετά σοβατίστηκαν.

IMG_20150728_104843

Δεδομένου ότι όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται στο επίπεδο αεροστεγανότητας του κελύφους και σε πολλά σημεία το διαπερνούν, απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα στην τοποθέτηση τους από το συνεργείο. Συγκεκριμένα, όλα τα ηλεκτρολογικά κουτιά τοποθετήθηκαν μέσα σε νωπό σοβά και σφραγίστηκαν επιμελώς. Σε ελεύθερα καλώδια τοποθετήθηκαν ειδικές αεροστεγανές τάπες.

 

 

 

Στις πλάκες εδάφους, πάνω στο υπάρχον τελικό δάπεδο, τοποθετήθηκαν 5εκ. διογκομένης γραφιτούχας πολυστερίνης NEOPOR Plus, υπόστρωμα για τοποθέτηση laminate και το laminate.

dav

Το υπόστρωμα αποτέλεσε το επίπεδο αεροστεγανότητας της πλάκας εδάφους. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του επιπέδου αεροστεγανότητας μεταξύ της οριζόντιας επιφάνειας του δαπεδου (υπόστρωμα) και της κατακόρυφης των τοίχων (σοβάς), το υπόστρωμα κολλήθηκε στο σοβά με ειδική αεροστεγανή ταινία πίσω από το σοβαντεπί. Η ίδια ταινία χρησιμοποιήθηκε και στις ενώσεις των λωρίδων πλάτους 1,00μ του υποστρώματος.

Η αεροστεγανότητα αποτελεί επίσης μία από τις 5 βασικές αρχές του Παθητικού Κτιρίου και πρέπει να είναι για ένα νέο Παθητικό Κτίριο μικρότερη από 0,6 ACH και για ένα υπάρχον που αναβαθμιζεται ενεργειακά σύμφωνα με το πρότυπο 1,0 ACH σε υποπίεση ή υπερπίεση 50Pascal (n50).

dav

Το τεστ αεροστεγανότητας που έγινε στο κτίριο με την ολοκλήρωση των εργασιών, επιβεβαίωσε τη σωστή δουλειά που είχε γίνει. Το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από ικανοποιητικό και έφτασε το 0,45 ACH στην κατοικία και το 0,85 ACH στο γραφείο. Ο μέσος όρος δηλαδή του κτιρίου ήταν 0,56 ACH στα 50Pascal.

dav

Translate »